T 3 på Remsle - fyra häften

Den 19 december hade vi sista mötet för studiecirkeln T 3 på Remsle. Den hade då pågått sedan hösten 2009 med avbrott 2013 och 2016. Det har varit väldigt roligt och för deltagarna – som jag hoppas – också intressant. De ville fortsätta men dels har källmaterialet om Remsle sinat ordentligt och dels måste jag få arbetsro att skriva den avslutande fjärde delen om ämnet. Den ska handla om affärsrörelser på Remsle.

Jan Molander, studiecirkelledare

Under åren efter sin pensionering, 2009, har Jan lett cirkeln T 3 på Remsle, TPR. Som han själv skriver så tar han en paus för att färdigställa en ny del om livet på Remsle. Flera av häftena är slutsålda, men finns nu på hemsidan.

 

Del 1-2: När T 3 kom till Remsle/ Del 2: Remsle by och Remslemon 

Del 3: Att lära och att bygga

Del 4: Hantverkare och köpmän på Remsle 1865—2017

Återinvigning av Officersgrinden T 3

 

Officersgrinden återinvigdes efter en totalrenovering utförs av Mählers smide på initiativ av T 3 Kamratförening.

Tal vid återinvigningen

Bilder ur Bilddatabasen

Bilder före och från renoveringen

Bilder från invigningen

Läs mer...

   

 

Norrlands Trängkårs fana

Mer än 20 år sedan nedläggningen 

I vår gemensamma minnesbank, Bilddatabasen, hittar vi bilder från år 2000 och nedläggningsceremonin den 30.e juni.

Dagen inleddes med kransnedläggning vid regementets grav och samling på vårt gamla regementsområde I fd. militärrestaurangen hölls tal och minnesgåvor i form av kristallkaraff och bokverk delades ut. Även gruppfotografering gjordes i Officersparken vid vårt gamla Kanslihuset.

I regementsparken på Önsta avtäcktes en minnessten tillsammans med I 21 och NB 21

En gemensam avslutningsceremoni hölls senare på kaserngården då de tre fanorna fördes vidare till sina nya platser. För T 3:s del till Östersund och nyuppsatta Norrlands Trängbataljon.

Norrlandsträngarnas personal skingrades och vissa flyttade över till bataljonen i Östersund medan andra valde Trängregementet i Skövde.

En avsevärd del valde dock att lämna försvaret och stanna kvar i Sollefteå.

Bilder från ceremonierna

JUST NU: 

Problem med startpunkterna i vissa filmfiler.

Filmen "När striden var över"

Film från personalfesten BEDA

 Nytt Regemente i Sollefteå?

Försvarsberedningen...

Militär infrastruktur...

Totalförsvaret...

... 

Försvarspropositionen kommer enligt bedömare att läggs efter sommaren 2020 och ett försvarsbeslut tas senare under hösten. Vi har planerat in ett antal operationer med syfte att uppmärksamma vårt militära erbjudande för politiker och militärer.

Vi kan – Vi vill – Vi gör det igen!

Hans Pahlin
Projektledare Sollefteå Näringslivsavdelning

Läs mer...
 
Se kommunens informationsmateriel...
Se film...
Se film...

 

Tidningen Allehanda 191120 

Tidningen Allehanda 191122... 

T3 KF Årsmöte 2020-03-05. referat.

Vi var 20 medlemmar som mötte upp på Old Oak för att närvara vid årsmötet.

Här en kort sammanfattning över vad som avhandlades.

Årsmötet genomförs alltid, enligt stadgarna, första torsdagen i mars. Någon ytterligare påminnelse krävs inte, Således var mötet behörigt utlyst.

Till ordförande för mötet valdes Kjell Åström och till sekreterare Arne Hedvall. Dagordningen fastställdes och till justeringsmän valdes Ola Olsson och Kjell Litström. Verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkningen för 2019 föredrogs, godkändes samt lades till handlingarna. Revisorerna och årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2019. Verksamhetsplanen för 2020 föredrogs. Samverkan med I21 KF ökar stadigt. Vi eftersträvar att genomföra så många gemensamma verksamheter som möjligt.

Årsavgiften för 2021 är oförändrat 150:-/ medlem.

Till ordförande för 2020 omvaldes Kjell Åström och som ledamöter 2020-2021 omvaldes Arne Hedvall, Göran Nordström och Karl Ödlund. Revisorer för 2020 omvaldes KG Ström och Bengt Olofsson. Dessa båda valdes även till valberedning för 2020. Då inga övriga frågor hade anmälts avslutades årsmötet. Därefter bjöds vi på information från kommunen angående de förberedelser som gjorts med anledning av ev militär etablering i området. Lennart Hellström informerade om kommande trängträff som genomförs sista helgen i augusti i Sollefteå.

Som avslutning bjöds vi på ärtsoppa och punsch samt pannkaka med grädde och sylt.

Arne Hedval

l

Studiecirkeln "T 3 på Remsle" tar en paus

Den 19 december hade vi sista mötet för studiecirkeln T 3 på Remsle. Den hade då pågått sedan hösten 2009 med avbrott 2013 och 2016. Det har varit väldigt roligt och för deltagarna – som jag hoppas – också intressant. De ville fortsätta men dels har källmaterialet om Remsle sinat ordentligt och dels måste jag få arbetsro att skriva den avslutande fjärde delen om ämnet. Den ska handla om affärsrörelser på Remsle.

Jan Molander, Studiecirkelledare 

Läs häfte 1-3 om Remsle