Om Kamratföreningen

Styrelsen

Kontakt

Officersparken med Multråberget i fonden

Foto Wille Wennberg

T 3 kamratförening tillkom ursprungligen under 1930-talet - 30 år efter förbandets uppsättande 1893.

Få vittnesmål finns kvar om föreningens tidigare verksamhet, då dess handlingar förstördes vid branden av föreningens "Norrlandstränggård" (den tidigare kasernvaktsbyggnaden vid den ursprungliga infarten).

Ramsele 1957

På initiativ av dåvarande regementschef överste Yngve Diurlin genomfördes 1957 en påtaglig förnyelse och ominriktning av föreningens verksamhet. Nya stadgar antogs i samband med Regementets dag i Ramsele den 18 augusti 1957.

Enligt stadgarna var föreningens ändamål utöver befrämjandet av ett gott kamratskap bland annat att utveckla samhörighet mellan nuvarande och förutvarande Norrlandsträngare. Vidare att vårda regementets traditioner och minnen och knyta fasta band mellan regementet och hembygden.

Tidskriften NORRLANDSTRÄNGAREN skulle om möjligt utges årligen. Även om vissa ändringar av 1957 års stadgar gjorts genom åren har de i allt väsentligt följts intill regementets nedläggningen år 2000.  

1935 års T3-fana

Förbandets traditioner med bla fana, marsch och uniformstecken övertogs av Norrlands träng-bataljon, NT, som etablerades som en del av Fältjägarregementet, I 5, i Östersund.

2005 lades även I 5 ner och Göta Träng-regemente, T 2, i Skövde övertog traditionsansvaret för Norrlands Trängregemente.

För närvarande så förs våra traditioner vidare av det försvarsgemensamma Trängregementet i Skövde.

T3 kamratförening anser sig även framgent utgöra en viktig traditionsbärare.

Enligt de nya stadgarna  skall föreningens mål vara att verka för och säkerställa ett breddat medlemskap och levandegöra en viktig epok i Sollefteås historia. Vi skall även stödja kommunens museiverksamhet

Föreningens mål är också att årligen utge en publikation under namnet Norrlandsträngaren.

Apotekshuset med Sollefteå Museum

Som framgår har det skett en tydligare knytning till Sollefteå som ort och det historiska perspektivet.

För att på sikt kunna bibehålla en livskraftig kamratförening och ett museum, bör ett nära samarbete — ske mellan de två kamratföreningarna i Sollefteå.

Föreningens verksamhet främjas främst genom en aktiv medlemsvärvning samt genom ett antal sammankomster årligen varav ett skall vara ett årsmöte.